Show simple item record

Ontogenetic phenotypic plasticity and maternal effects during early stages of development in Iris pumila L.(Iridaceae)

dc.contributor.advisorTucić, Branka
dc.contributor.advisorGiba, Zlatko
dc.contributor.otherGiba, Zlatko
dc.contributor.otherStojković, Biljana
dc.creatorAvramov, Stevan
dc.date.accessioned2017-11-23T08:25:19Z
dc.date.available2016-01-05T11:47:30Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=800
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7127/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=34160911
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/2106
dc.identifier.urihttps://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/2374
dc.description.abstractPrikazana su proučavanja veličine i obrazaca fenotipskeplastičnosti tokom ranih faza procesa razvića biljaka kaoodgovor na promenu intenziteta svetlosti, kao i doprinosmaterinskih faktora ekspresiji juvenilnog fenotipa. Za ovoistraživanje izabrane su dve prirodne populacije I. pumilakoje su izložene različitim svetlosnim uslovima u DeliblatskojPeščari. Eksperimentalni dizajn obuhvatao je tri svetlosnaintenziteta. Istražene su tri faze juvenilnog perioda I.pumilapri čemu je na svakom klijancu izvršeno merenje većegbroja osobina. Na osnovu procena i poredjenja različitihaspekata variranja ispitivanih osobina dobijeni su sledećizaključci: 1. Veličina i pravac fenotipskog odgovora bili suspecifični za osobinu, kao i za deo primenjenog svetlosnoggradijenta. Dobijeni rezultati pokazuju da je plastičnostspecifične lisne površine (SLA) najizraženiji odgovor nanizak intenzitet svetlosti; 2. Heritabilnost i genetičkekorelacije kod vrste I.pumila variraju između različitihsvetlosnih sredina;3. Plastičnost osobina, merena prekoindeksa plastičnosti, bila je veća kod biljaka iz populacijeŠuma; 4. Genotipovi I.pumila, ali i populacije, značajno suse razlikovali u ontogenetskim normama reakcije. Razlikerazvojnih putanja izmedju populacija bile su manje upoređenju sa razlikama između svetlosnih tretmana; 5.Korelacije izmedju osobina značajno su se menjale tokomrazvića; 6. Koeficijent materinskog efekta (m2) i koeficijentmaterinske varijacije (CVM) bili su specifični za osobinu isvetlosni tretman. Zavisnost ispoljavanja materinskihvanjedarnih uticaja od potomačkih sredinskih faktorapokazuje da selektivna vrednost materinskih genotipovazavisi od sredine u kojoj se odvija razviće potomaka; 7. Uranim fazama razvića I.pumila postoji značajnaontogenetska varijabilnost ispoljavanja materinskog efekta.Sa starošću klijanaca smanjuje se stepen ispoljavanjamaterinskih efekata. Materinske korelacije se značajnomenjaju tokom ontogenije pri čemu su ove promene isredinski zavisne.sr
dc.description.abstractStudy was about the size and patterns of phenotypicplasticity during the early stages of plant development inresponse to different light intensities, and the contribution ofmaternal factors expression of juvenile phenotype. For thisstudy two natural populations of I.pumila were chosen. Theywere exposed to different light conditions in Deliblato sands.The experimental design consisted of three light intensities.The three phases of the juvenile period I.pumila whereinvestigated. On each seedling a number of measurementswere taken. Based on the evaluation and comparison ofdifferent aspects of the variation of plant traits the followingconclusions were obtained: 1. The size and direction ofphenotypic responses were specific for the trait, as well asto the part of the light gradient. The results show that theplasticity of specific leaf area (SLA) is most pronounced inresponse to low light intensity; 2. Heritability and geneticcorrelation in I. pumila vary significantly between differentlight environments; 3. Phenotypic plasticity, measured bythe index of plasticity, was higher in plants from “Šuma”population; 4. Genotypes, as well as populations, ofI.pumila, have significantly different ontogenetic reactionnorms. The differences between the populationsdevelopmental pathways were lower in comparison with thedifferences between the light treatment; 5. Trait correlationssignificantly changed during development; 6. The coefficientof maternal effects (m2) and the coefficient of maternalvariation (CV) were trait-specific and treatment-specific. Theselective value of maternal genotype depends on theenvironment in which offspring development occurs; 7. Inthe early stages of development of I. pumila there was nosignificant ontogenetic variation of maternal effects. Thedegree of maternal effects decreased with seedlings age.Maternal correlations significantly change during ontogeny.These changes were environmentally dependent, too.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherBelgrade: University of Belgrade, Faculty of Biologysr
dc.rightsopenAccess
dc.sourceUniversity of Belgrade, Faculty of Biologysr
dc.subjectOntogenetska fenotipska plastičnostsr
dc.subjectOntogenetic phenotypic plasticityen
dc.subjectMaterinski efektisr
dc.subjectRazviće Iris pumilasr
dc.subjectMaternal effectsen
dc.subjectDevelopment Iris pumilaen
dc.titleOntogenetska fenotipska plastičnost i materinski efekti tokom ranih stupnjeva razvića Iris pumila L. (Iridaceae)sr
dc.titleOntogenetic phenotypic plasticity and maternal effects during early stages of development in Iris pumila L.(Iridaceae)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТуцић, Бранка; Гиба, Златко; Гиба, Златко; Стојковић, Биљана; Aврамов, Стеван; Онтогенетска фенотипска пластичност и матерински ефекти током раних ступњева развића Ирис пумила Л. (Иридацеае); Онтогенетска фенотипска пластичност и матерински ефекти током раних ступњева развића Ирис пумила Л. (Иридацеае);
dc.citation.apaAvramov, S. (2008). Ontogenetska fenotipska plastičnost i materinski efekti tokom ranih stupnjeva razvića Iris pumila L. (Iridaceae) (Doctoral dissertation). University of Belgrade, Faculty of Biology, Belgrade, Serbia.
dc.citation.vancouverAvramov S. Ontogenetska fenotipska plastičnost i materinski efekti tokom ranih stupnjeva razvića Iris pumila L. (Iridaceae) [dissertation]. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Biology; 2008. 129 p.
dc.citation.spage1
dc.citation.epage129
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.identifier.fulltexthttp://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs//bitstream/id/366/Avramov_Stevam_disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record